Covid-19 Covid-19 - legalnost ukrepov?

Matko

pohodnik
18. jul 2007
4.713
319
83
Uporabnike prosim, da naj poskušajo držati visok nivo debate.
Sklicujte se na zakonodajo in ne na Zdravo kmečko pamet, sosedovo Micko,...


Spodnje pismo bralca (nima čisto prav) me je vzpodbudilo, da sem še enkrat prebral .

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
ODLOK
o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Izdati bi ga moral zdravstveni minister (39. člen Zakon o nalezljivih boleznih) in ne vlada, saj nismo razglasili kompleksne krize. (Zakon o vladi... in Uredba o kriznem upravljanju...)
Sem kaj spregledal?

Zakoni bodo navedeni v novem sporočilu

Ministrov odlok o prepovedi gibanja je protiustaven
V zvezi s policijskim nadzorom gibanja državljanov naj opozorim, da je ministrov odlok o prepovedi gibanja državljanov zunaj domače občine protiustaven.

Ustava v 32. členu določa, da je svobodo gibanja mogoče omejiti samo z zakonom. Odlok ministra ni zakon.

Ustava nadalje v 15. členu določa, da lahko samo zakon določi način uresničevanja z ustavo zajamčenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Torej je zakon tisti pravni akt, v katerem sme in mora biti zapisano, kje in kako se državljan sme oziroma ne sme gibati.

Iz obojega sledi, da je 39. člen zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerega je minister izdal svoj odlok, protiustaven, saj ministru daje pooblastila, ki jih po ustavi ne more imeti.

Nadalje pa ustava v 16. členu določa, da se smejo z njo zagotovljene pravice omejiti samo za čas trajanja izrednega stanja – tega pa državni zbor ni razglasil, torej je tudi iz tega naslova ministrov odlok ničen, saj izrednega stanja ni in s tem tudi ne pravne podlage za omejevanje svobode gibanja.
Peter Lenarčič, Ljubljana
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
4.713
319
83
še zakoni, zgoraj ni pustilo odposlati (omejitev 10.000 znakov)

Zakon o nalezljivih boleznih
39. člen
Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen za zdravje, odredi tudi naslednje ukrepe:
1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;
2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;
3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;
4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvestiti Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost.

47. člen
Pri izvajanju nadzorstva nad preprečevanjem in obvladovanjem nalezljivih bolezni ima zdravstvena inšpekcija pravico in dolžnost:
1. prepovedati osebam, ki so zbolele za določenimi nalezljivimi boleznimi ali so zdravi nosilci povzročiteljev nalezljivih bolezni, opravljati določena dela in delovne naloge, kjer lahko ogrozijo zdravje drugih oseb;
2. prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali sumi, da so zbolele za določeno nalezljivo boleznijo;
3. odrediti dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo ter druge sanitarne ukrepe;
4. odrediti osamitev oseb, ki so zbolele za določenimi nalezljivimi boleznimi, in njihovo zdravljenje;
5. prepovedati delo osebam, ki delajo na delovnih mestih, za katera je predpisan obvezen predhodni zdravstveni pregled, pa pregled ni bil opravljen;
6. prepovedati delo osebam, pri katerih je bil pri zdravstveno higienskem pregledu odrejen zdravstveni pregled, pa pregled ni bil opravljen;
7. odrediti zdravstveni pregled oseb in materiala, če je podan sum na nalezljivo bolezen;
8. odrediti druge predpisane splošne ali posebne ukrepe.Zakon o Vladi Republike Slovenije
2. člen
Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države.
Vlada predlaga Državnemu zboru v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti države.
S proračunskim memorandumom predstavi vlada Državnemu zboru temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne in proračunske politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih financ za naslednje leto. Proračunski memorandum vsebuje tudi globalne cilje politike javnih financ za naslednja leta kot izhodišče za sestavo predloga državnega proračuna.

17. člen
Ministri so odgovorni za odločitve in stališča vlade ter za njihovo izvajanje, za svoje odločitve pri vodenju ministrstev, kakor tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti.

20. člen
Vlada ima Svet za nacionalno varnost kot svoje posvetovalno in usklajevalno telo za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.

Za podporo Svetu za nacionalno varnost deluje sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki operativno usklajuje aktivnosti za delovanje Sveta za nacionalno varnost in zagotavlja usklajeno izvedbo njegovih stališč. V kompleksni krizi lahko vlada odloči, da sekretariat Sveta za nacionalno varnost opravlja tudi naloge usklajevanja odziva na kompleksno krizo med ministrstvi, vladnimi službami in podsistemi sistema nacionalne varnosti ter pripravlja predloge ukrepov za odzivanje na kompleksno krizo.

Operativna skupina sekretariata Sveta za nacionalno varnost, razen v primeru iz osmega odstavka tega člena, zagotavlja analitično in strokovno podporo delovanju sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Operativna skupina sekretariata Sveta za nacionalno varnost pripravlja celovito analizo stanja nacionalne varnosti po posameznih področjih in izvaja dejavnosti, ki so potrebne za učinkovito delovanje teles iz tega člena.

V kompleksnih krizah in ob drugih pojavih ali dogodkih v državi oziroma v regionalnem ali mednarodnem okolju, ki lahko pomembno ogrozijo nacionalno varnost, ter v drugih primerih v skladu s predpisi Nacionalni center za krizno upravljanje za delovanje vlade in teles iz tega člena zagotavlja prostorske, tehnične, informacijske in telekomunikacijske pogoje. Nacionalni center za krizno upravljanje pripravlja tudi redna poročila o stanju na področju nacionalne varnosti za sekretariat Sveta za nacionalno varnost in operativno skupino sekretariata Sveta za nacionalno varnost.

Za zagotavljanje analitične in strokovne podpore pri izvajanju kriznega upravljanja in vodenja v kompleksni krizi se vzpostavi medresorska analitična skupina. Medresorska analitična skupina v kompleksni krizi spremlja in ocenjuje varnostne razmere ter potek dogodkov, pripravlja zbirne ocene stanja in prihodnjega razvoja dogodkov. V primeru iz osmega odstavka tega člena se v delovanje medresorske analitične skupine vključijo posamezni člani operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost.

Za kompleksno krizo po tem členu se šteje pojav, dogodek ali situacija hujšega ogrožanja temeljnih družbenih vrednot in hujše naravne ali druge nesreče ter s tem povezane velike negotovosti in razmeroma kratek čas za ukrepanje, ki presega odzivne zmožnosti posameznih ministrstev, vladnih služb in podsistemov sistema nacionalne varnosti. Pri tem temeljne družbene vrednote vključujejo ohranjanje neodvisnosti, suverenosti, ozemeljske celovitosti države, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ustavno demokracijo, učinkovito delovanje pravne in socialne države, zagotavljanje javnega reda in miru, učinkovito delovanje gospodarstva, zaščito zdravja in življenja prebivalcev ter visoko stopnjo varnosti, učinkovito varovanje okolja, ohranjanje naravnih in zagotavljanje strateških virov ter ohranjanje kulturne dediščine.

Krizno upravljanje in vodenje po tem členu pomeni organizacijo in ukrepe, katerih cilj sta učinkovito odzivanje na kompleksno krizo in njeno obvladovanje.

Odločitev o izvajanju kriznega upravljanja in vodenja v kompleksni krizi sprejme vlada na obrazložen predlog pristojnega ministra.

Vlada podrobneje uredi sestavo, imenovanje, naloge in delovanje teles iz tega člena ter krizno upravljanje in vodenje iz sedmega odstavka tega člena.


Uredba o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje
4. člen
(odločitev o izvajanju kriznega upravljanja in vodenja)
(1) Odločitev o izvajanju kriznega upravljanja in vodenja v kompleksni krizi sprejme vlada na obrazloženi predlog pristojnega ministra, ko pojav, dogodek ali situacija hujšega ogrožanja temeljnih družbenih vrednot ali hujše naravne ali druge nesreče presegajo odzivne zmožnosti vodilnega ministrstva.
(2) Predlog ministra iz prejšnjega odstavka opredeljuje tudi vodjo in namestnike vodje MAS ter sestavo MAS za odzivanje na konkretno kompleksno krizo.
(3) Odločitev o prenehanju izvajanja kriznega upravljanja in vodenja na obrazložen predlog ministra iz prvega odstavka tega člena sprejme vlada.
 

XXXL

Majstr
9. sep 2007
6.502
108
63
In kaj hocess tem povedati? Da ko ti je mami rekla, da ne smes kaditi, ni bilo v redu, ce bi isto rekel oce, je bilo pa v redu? V bistu si pa vedel, da ne smes kaditi...
 

kajpace

Guru
6. nov 2018
1.509
607
113
Za tvojim hrbtom...
hmpg.net
No, mene recimo zanima, kaj je moteče:
- prepoved zbiranja
Po "Mickini kmečki logiki", je IMHO prepoved zbiranja OK, da se virus težje prenaša - se motim?
- prepoved gibanja zunaj občine bivališča (stalnega ali začasnega)
Tukaj pa, sam imam, pa še kdo, ki ima od ................ (vnesi po želji - direktorja, šefa, firme...) napisano, da je "ta in ta", rojen "tam in tam", stanujoč "tam in tam", EMŠO "ta in ta" obvezen/obvezna (ne, da se dovoljuje, obvezno) zaradi neodložljivih procesov delovanja premagovati v teh težkih razmerah tudi meje občin... In potem bla bla bla za konec... Deluje...
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
4.713
319
83
Še enkrat:
Uporabnike prosim, da naj poskušajo držati visok nivo debate.

Sklicujte se na zakonodajo in ne na:
- Zdravo kmečko pamet,
- sosedovo Micko,
- Janez ima vedno prav,
- ...

Predpogoj za sodelovanje je vsaj osnovno poznavanje pravnega reda v Republiki Slovenije.
Koristno je, da se enkrat naučite razliko med legalnostjo in legitimnostjo.


Je to res pretežko?


In še zakaj?
Če vlada sprejema nelegalne ukrepe, bomo posledice nosili prav vsi državljani.

In ravno tisti, ki se prej sklicujejo na zdravo kmečko pamet in ploskajo populizmu,
so potem grozno začudeni, da na koncu država kriminalcem plačuje odškodnine...Moderatorji opravite svoje delo!
 

Krokar

Pripravnik
27. jan 2019
38
22
8
Bralec nima blage veze kakšne neumnosti trosi. Če bi si odlok vsaj prebral, bi točno vedel na podlagi katerega zakona je sprejet, saj je to v njem jasno zapisano:

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
in v zvezi z 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo)

Odlok v katerem se predpisuje omejitev gibanja torej ima svojo podlago v zakonu in je popolnoma skladen z ustavo. Gostilniški pravniki pa s svojimi kreativnimi razlagami prava, pač ne morejo iz svoje kože.
 

msenjur

Guru
11. sep 2007
16.333
911
113
eh, tole ne bo prislo dalec... malo jih je ki se jim ljubi brat zakone in iskat clene...

je pa za spremljat.
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
4.713
319
83
Saj sem napisal, da bralec nima prav, da je bilo tisto samo iztočnica

In izpostavil drugo vprašanje:
po ZNB bi moral odlok izdati zdr. minister, ne vlada
 

johan_blond

Fizikalc
19. jul 2007
725
103
43
Iz obojega sledi, da je 39. člen zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerega je minister izdal svoj odlok, protiustaven, saj ministru daje pooblastila, ki jih po ustavi ne more imeti.
Mogoče je protiustaven, vsekakor je pa zakonit, saj je izdan na podlagi veljavnega zakona.
Če pa pisec meni, da je 39. člen neustaven, naj najprej izkaže dejanski pravni interes in potem zahteva presojo ustavnosti.
 

superfly

Fizikalc
12. feb 2008
825
239
43
Bralec nima blage veze kakšne neumnosti trosi. Če bi si odlok vsaj prebral, bi točno vedel na podlagi katerega zakona je sprejet, saj je to v njem jasno zapisano:

Odlok v katerem se predpisuje omejitev gibanja torej ima svojo podlago v zakonu in je popolnoma skladen z ustavo. Gostilniški pravniki pa s svojimi kreativnimi razlagami prava, pač ne morejo iz svoje kože.
Odziv Hojsa na napisano:

"Aleš Hojs@aleshojs
Si predstavljate,da zadnje tri tedne celotna Slovenija hodi,kjer komu paše,DZ,pa tako kot PKP1,zakon z vsebino odloka še vedno sprejema in ta še ni v veljavi?Si lahko predstavljate koliko žrtev bi že imeli in koliko bolnikov na respiratorjih?#ostanidoma https://www.dnevnik.si/1042926637"

Še minister odgovarja na nivoju gostilniške debate. Mogoče je pa vseen nekaj na tem kar je spisal Peter.
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
4.713
319
83
Očitno je to že bilo predstavljeno, a pometeno pod preprogo.


Dnevnik 24.3.2020
Kje je minister za zdravje?

Ne glede na to, kako nujni so bili ukrepi in ali morajo biti tako drastični, se ustavni pravniki sprašujejo o postopku sprejemanja odloka. Vlada ga je sprejela na podlagi 2. in 20. člena zakona o vladi ter 39. člena zakona o nalezljivih boleznih. Asistent na katedri za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti Marjan Kos poudarja, da ne nasprotuje ali zanika strokovne utemeljenosti ukrepov za omejitev širjenja virusa, se pa sprašuje o ustreznosti pravne podlage za sprejemanje odlokov: »Zakon o vladi v 2. členu določa samo splošno pristojnost izdaje predpisov, sprožitev mehanizma iz 8. odstavka 20. člena [odločitev o izvajanju kriznega upravljanja] pa predvideva odločitev vlade na predlog pristojnega ministra, torej ministra za zdravje. Po javno dostopnih informacijah taka odločitev ni bila sprejeta. Prav tako zakon o nalezljivih boleznih v 39. členu določa, da predvidene ukrepe sprejme minister za zdravje, ki o tem obvesti vlado, državni zbor in javnost. Argument, da je minister prav tako del vlade, ob tako izrecnem zapisu njegovih pristojnosti, ni povsem prepričljiv, sploh ker pri glasovanju na vladi lahko pride do preglasovanja.«

Kos je dodal, da dopušča možnost, »da javnosti niso znane vse informacije o sprejemanju opisanih odločitev, kar seveda postavlja povsem drugo vprašanje«. Z ministrstva za zdravje nam včeraj niso odgovorili, ali je bil res minister tisti, ki je tovrstne ukrepe sprejel oziroma predlagal.
 

bizi

Guru
21. nov 2007
15.255
1.336
113
Kočevska
To bo še veselo, ko bodo vse te kolobocije in kazni, ki so bile na njihovi podlagi izrečene, enkrat prišle pred sodišče. :)
 

boc

Majstr
1. avg 2007
1.785
173
63
Sem nekje bral, da je sel nekdo v D na sodisce glede ukrepov: prepoved gibanja/zbiranje,... in s tem kratenj osebne svobode.
No sodisce je odločilo, da je varovanje zdravja in življenj nad osebno svobod.
 

Krokar

Pripravnik
27. jan 2019
38
22
8
Še minister odgovarja na nivoju gostilniške debate. Mogoče je pa vseen nekaj na tem kar je spisal Peter.
Se strinjam, ministrov odgovor je na nivoju gostilniške debate. Napisan v ihti upravičevanja ukrepov, namesto da bi strokovno utemeljil svoj zapis.

Ampak "bralec Peter" kljub temu nima prav.
 

mirsi

Majstr
4. jun 2014
826
675
93
In to v D! In ne v SLO! (Tega pa ne bom dovolila - by Nataša Pirc!)
Brez besed!
Pravilno, da ne bo dovolila- apkal saj jo noben ne bo vprašal.
Zaradi možnih zlorab.
Se bo en spomnil, da preveč CO2 v zraku škodi zdravju, pa bo omejil človekove pravice, svoboščine....
Že tole s korono mi je sumljivo.
 

brane_new

Majstr
10. feb 2008
4.253
472
83
OK!
Je virus prišel v SLO po zakonski določilih, ki so veljali v času prehoda?
Kolikor mi je znanao, virus NIMA pravice/vstopa v SLO, mimo zakonov.
Prenašalec je - na hitro - človek. In ta ima predpisano, kako se gre čez mejo.
Lahko gre virus čez mejo na žlici, v vsakem primeru pa je prisoten človek.
Zato je potrebno kdaj pa kdaj narediti kaj neprijetnega - v trgovino sam zjutraj, brez sexsa v sosednji občini, prenašat ženkse cel dan že tretji teden, itd...
Vse, sam da zjeb..emo tole korono.
 

jekleni

Majstr
1. avg 2007
1.451
266
83
Sam pa sem mnenja, da če ustava in zakoni ne vzdržijo ene malo bolj nenvadne situacije (naj opomnim, da pandemija ni nekaj nepričakovanega), potem tudi če jih ni.
 

Ytbnd

Majstr
2. mar 2010
8.567
399
83
Zasledil na 24ur https://www.24ur.com/novice/slovenija/doslej-900-krsitev-in-za-9000-evrov-glob-zaradi-krsitev-odredb-in-odlokov.html
Vse te kazni morajo na sodišču pasti, saj je odlok protiustaven, česar se je zavedla tudi vlada, ki je danes spravila čez spremembo zakona o nalezljivih boleznih, kjer omejitev svobode gibanja po novem odredi vlada mimo državnega zbora. Zakon začne veljati jutri. Vse, ki so bili kaznovani, pozivam, da se pritožijo.
Kje lahko preverim, če napisano drži ?