Registracija / obvezno avtomobilsko zavarovanje?

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.053
466
83
Kratek pregled stroškov registracije, tehničnih pregledov

Višina letne dejatve
Citat:
M(1) osebni avtomobili - razredi glede na prostornino motorja
N(1), N(2), N(3) tovorno vozilo - glede na največjo dovoljeno maso (NDM), do 4ton je enotna
N(1), N(2), N(3) vozila za posebne namene - glede na razred N(1), N(2), N(3)
EURO 5 in 6 popust pri N(1)

Cena opravljanja tehničnega razreda
NDM do 2,5t - 33,97 EUR
nad 2,5t - 42,80 EUR
Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201359&stevilka=2360


Pogostost tehničnega pregleda
Citat:
50. člen

(roki za izvedbo tehničnih pregledov)

(1) Prvi tehnični pregled se izvede:

1. eno leto po prvi registraciji za:

- tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,

- vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,

- delovna vozila,

- avtobuse,

- priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,

- vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

- vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,

- vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

- vozila za izposojo brez voznika, in

- intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.

Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;

3. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.

(3) Tehnični pregledi:

1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

2. avtobusov,

3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in

5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

(4) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

(5) Ne glede na določbe tega člena se tehnični pregled vozila opravi pred registracijo tega vozila v Republiki Sloveniji, če je starejše od roka, ko bi moralo vozilo enake kategorije po prvem odstavku tega člena opraviti prvi tehnični pregled.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni bil opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

(7) Z globo 5000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.
Zakon o motornih vozilih (ZMV)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5791


Iščem še parametre za okvirni izračun obveznega zavarovanja?
 

Matey

AlterZavarovalničar
6. sep 2007
26.605
7.168
113
Se opravičujem za pozen odgovor, spregledal temo. Načeloma oz. v glavnem na izračun obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti vpliva moč in prostornina motorja ter lastništvo v smislu fizična/pravna oseba v kolikor ne gre za leasing, kjer ni doplačila na pravno osebo.